Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracuje
z Dyrektorem Zespołu Szkół
im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy,
P. Stanisławem Czajką, kustoszem szkolnego
muzeum- spotkanie w styczniu 2003 r.


     Podstawą powołania w 1957 roku Koła Sienniczan, przekształconego następnie w Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich w 1999 roku, była myśl, która powstała w czasie dotychczasowych zjazdów absolwentów - zebrania, utrwalenia i kontynuowania cennego dorobku Siennickich Szkół na przestrzeni blisko 140-letniej historii (1866-1994).

     Zakres i program działania określa Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Zgodnie z postanowieniem Statutu członkami mogą być absolwenci, wychowankowie i nauczyciele wszystkich kierunków kształcenia Siennickiej Szkoły. Honorowymi członkami mogą zostać osoby w sposób szczególny związane i zasłużone dla Szkoły i Stowarzyszenia. Statut określa również główne cele, środki i metody działania, władze i sposób ich wyłaniania.
Prezes Stowarzyszenia dr Jerzy Smolinski
podsumowuje roczną dzialalność
- spotkanie noworoczne Zarządu
w styczniu 2003 r.

     Siennickie Szkoły Pedagogiczne opuściło kilka tysięcy wykwalifikowanych i rzetelnie przygotowanych nauczycieli. Wnosili oni wszędzie tam, gdzie się znaleźli, swoją sumienną pracą i godnymi postawami obywatelskimi, znaczący wkład w walkę o powszechną oświatę i dostęp do kultury. Byli na pierwszej linii walki o polskość z zaborcą i walki wyzwoleńczej w czasie okupacji. Po pierwszej i drugiej wojnie światowej wnieśli wielki wkład w odbudowę kraju i rozwój oświaty. Pracowali na różnych stanowiskach - poczynając od nauczycieli wiejskich szkół, poprzez nauczycieli szkół średnich, pracowników administracji szkolnej, działaczy związkowych, organizatorów życia społecznego i politycznego, po profesorów i rektorów wyższych uczelni.

     W murach tej szkoły uczono się nie tylko potrzebnego zawodu pedagoga, ale także pod wpływem prądów niepodległościowych, patriotycznych i polityczno-społecznych oraz wytworzonej specyficznej atmosfery przez zaangażowanych i wspaniałych wychowawców - młodzież kształtowała swoje charaktery, światopogląd i postawy obywatelskie.

     Istotnym dorobkiem absolwentów w dziedzinie upamiętnienia dziejów, osiągnięć i tradycji szkoły jest działalność wydawniczo-publicystyczna oraz utworzenie przy szkole Izby Pamiątek.
Spotkanie Zarzadu Stowarzyszenia w 2004 r.


     Siennicka Izba Pamiątek to niepowtarzalne, swoiste      muzeum oświatowo-folklorystyczne z setkami eksponatów i pamiątek z zakresu kształcenia i wychowania, kultury materialnej regionu oraz walki o polskość i niepodległość. Wśród eksponatów znajduje się wiele oryginalnych dokumentów z okresu zaborów, duży dział bibliofilski starych i unikatowych podręczników. Są też duże zbiory pamiętników i wspomnień nauczycieli i wychowanków oraz źródła ikonograficzne.

     Zbiory te zostały wyeksponowane w układzie chronologiczno-tematycznym, w czterech salach po dawnym klasztorze, według następującego porządku: 1). Okoliczności powstania i funkcjonowania carskiej szkoły (1866 - 1915), 2).Czasy Polskiego Seminarium Nauczycielskiego i Gimnazjum (1916 - 1939), 3). Lata wojny i okupacji (1939-1944), 4). Działalność Siennickich Szkół w wyzwolonej Polsce.
Uczestnicy Zjazdu Asolwentów
i Wychowankow Siennickich Szkół
w czerwcu 2000 r.

     Dzięki popularyzacji wartości zbiorów Izby Pamiątek zaczęła ona odgrywać rolę placówki oświatowo -wychowawczej. Izbę odwiedzają nauczyciele, organizacje społeczne i związkowe, wycieczki szkolne, grupy turystyczne i indywidualni miłośnicy regionu.

     Wydawnictwa w postaci książek , biuletynów i artykułów - liczące około dwudziestu publikacji - obejmują wydarzenia z historii szkoły, tło historyczne, losy nauczycieli i wychowanków oraz ich dorobek naukowy i osiągnięcia zawodowe, społeczne i polityczne. Ponadto około stu artykułów w czasopismach i dziennikach oraz kilkaset wspomnień i pamiętników zostało zgromadzonych w Izbie Pamiątek i w archiwum Stowarzyszenia. Znaczącą pozycją jest wydana w 1966 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą książka „W służbie wsi i kraju", która stanowi kompendium wiedzy o historii tej zacnej uczelni, nauczycielach i wychowankach, a także o dziejach historycznych Siennicy.
Dyrekcja Zespolu Szkół wspiera nasze prace
poswiecone siennickiej uczelni
- spotkanie w styczniu 2005 r.

     Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty i współpracę z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz jego oddziałami, z władzami samorządowymi województwa, powiatu i gminy oraz z Zespołem Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich.

     Przejawem trwałych więzi łączących wychowanków Siennickich Szkół Pedagogicznych, są organizowane co 4 - 5 lat zjazdy wychowanków oraz spotkania poszczególnych roczników absolwentów. Mają one zawsze bogaty i atrakcyjny program. Wydawane są z tej okazji kolejne biuletyny lub okolicznościowe książki. Spotkania te pozostawiają niezatarte wspomnienia w myślach i sercach uczestników. Dotychczas odbyło się 14 zjazdów - ostatni w dniu 11 czerwca 2005 roku. Między zjazdami program merytoryczny Stowarzyszenia realizowany jest dzięki systematycznym spotkaniom Zarządu oraz pracy w zespołach problemowych: Zespole historyczno-wydawniczym, Zespole ds Izby Pamięci, Zespole ds. Socjalnych i Zespole Organizacyjno-imprezowym.
Patriotyczny koncert w Kościele w Siennicy
5 czerwca 2005 r.

     Rok 2005 jest dla Sienniczan rokiem szczególnym: obchodzimy 140 lat historii szkoły i 100-lecie strajku szkolnego z 1905 roku. Zjazd był okazją do uczczenia tych historycznych rocznic i utrwalenia dorobku Sienniczan. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli także w uroczystości wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół w Siennicy, która odbyła się w przeddzień Zjazdu Absolwentów. Z okazji podwójnego Jubileuszu w dniu 5 czerwca br. odbyła się w Kościele Parafialnym w Siennicy uroczysta Msza Święta, z oprawą muzyczną i patriotycznym koncertem zespołu Amici Canentes - Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego, podczas której zaśpiewano wspólnie "Gaude Mater Polonia" oraz hymn "Boże coś Polskę", śpiewany w czerwcu 1905 roku w siennickim kościele przez uczestników walki o polską szkołę.Współorganizatorami koncertu byli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów.
Zespół Amici Canentes
Towarzystwa Przyjaciół
Chóru Uniwersytetu Warszawskiego
jest zauroczony Siennicą i jej historią
oraz goocinnością Gospodarzy,
a siennickie Muzeum okreslono jako
"sanktuarium patriotyzmu Sienniczan"

     Wszystkich absolwentów siennickich szkół pedagogicznych, członków i sympatyków Stowarzyszenia zapraszamy do udziału w pracach związanych z upowszechnianiem historii i osiągnięć siennickiej szkoły, jej zasłużonych nauczycieli i absolwentów, oraz działalności naszego Stowarzyszenia. Mile widziane będzie udostępnienie materiałów i zdjęć, a także spisanie wspomnień z czasów nauki w siennickiej uczelni i przekazanie ich do szkolnego Muzeum – Izby Pamięci. Zachęcamy także do zgłaszania uwag i uzupełnień do naszej jubileuszowej publikacji pt. "Siennicka uczelnia pedagogiczna – historia, nauczyciele, absolwenci", wydanej przed ostatnim Zjazdem absolwentów. Wykorzystamy je przy opracowywaniu następnego wydania książki.
Zjazd Sienniczan - 11 czerwca 2005 r.